Regulamin

Regulamin domu „Zacisze” nad jeziorem Juksty

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu „Zacisze” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu „Zacisze”
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.sniadowo.eu

§ 2. Rezerwacja i zaliczka

 1. Rezerwacja domu nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego ok. 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem najpóźniej 5 dni przed terminem przyjazdu lub w sposób jaki zostanie przekazany drogą telefoniczną przez właściciela obiektu „Zacisze”.
 2.            Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu, oraz zadatek jest zwrotny jedynie w ciągu dwóch tygodni od zaksięgowania. Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę domu.
 3. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 4.  Obiekt „Zacisze” przesyła Klientowi potwierdzenie rezerwacji drogą poczty elektronicznej lub  w formie sms-a.
 1. Przedmiotem rezerwacji jest najem domu. Minimalny okres najmu wynosi 2 doby pobytu – poza sezonem, w sezonie 1 tydzień i wielokrotność tygodnia, który rozpoczyna się o godzinie 16.00, w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu,
 2. Zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 731 623 657 albo pocztą elektroniczną pod adres e-mail sniadowo.eu@gmail.com

§ 3. Zasady użytkowania

 1. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (złamanie tego zakazu skutkuje karą 500zł)
 2.  Zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu domu, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 3. O konieczności dokonania napraw w Domu przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 4. W momencie przekazania przez Właściciela kluczy do domu stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 5. Za zgubienie klucza jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 100 pln.
 6. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela Obiektu lub osobę do tego upoważnioną.
 7. Wszelkie ewentualne usterki w domu oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania domu wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Gości
 8. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 9. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Niezbędne materiały Goście organizują we własnym zakresie.
 10. Od każdego gościa pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości 2 pln dziennie.
 11. Nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie Klienta. Klient dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.
 12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, telewizji.
 13. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć za dodatkową opłatą która jest w wysokości od 50 do 100 zł w zależności od okresu wynajmu
 14. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach w ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 15. Do stałego pobytu na terenie  upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie  dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.
 16. Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez Właściciela z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 17. Zezwala się Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie obiektu. Parking na terenie  jest bezpłatny i niestrzeżony. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.
 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu najemca wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.
 19. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela obiektu.
 20. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domu w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 21. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
 22. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności.
 23. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Dom, tzn. sprawdzić meble, okna, kabiny prysznicowe, sprzęt pływający znajdujący się nad jeziorem oraz pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu.
 24. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast bezpośrednio do Właściciela lub osoby upoważnionej.

Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.

 • Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 • Nie wynajmujemy domu na wieczory kawalerskie/panieńskie urodzin i tego typu imprez. W przypadku ukrycia takiej informacji Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy
 • W obiekcie akceptujemy zwierzęta po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem, koszt dodatkowy to 35zł za dobę, a jeśli klient nie zgłosi przyjazdu ze zwierzęciem zostanie nałożona kara w wysokości 500zł.
 • W domu nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych- broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych
 •  Zabrania się  grillowania na tarasie ( wyznaczone do tego miejsce znajduje się pod tarasem na betonie) złamanie tego zakazu będzie skutkowało wypowiedzeniem Gościowi pobytu i obiekt nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 •  Zabrania się smażenia ryb w  domu, kara za złamanie tego zakazu wynosi 500zł.
 • .Zabrania się wynoszenia wyposażenia kuchni oraz domu poza jego obszar (np. na pomost), kara za złamanie tego zakazu wynosi 100zł.
 • Goście zobowiązani są do segregacji śmieci, kara za złamanie tego nakazu wynosi kwotę nałożoną przez gminę.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie korzystanie z asortymentu domu (takimi jak sprzęt wodny, huśtawki bujane itp.) oraz za wszystkie wypadki powstałe podczas jego użytkowania.

§5. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 • Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w domu przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 • W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 miesiąca. Artykuły spożywcze usunięte wraz z zwolnieniem pokoju przez Gościa.

§ 6. Prawo

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest polskie prawo. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 2. Właściciel obiektu „Zacisze” bardzo przeprasza za urzędowy ton niniejszego Regulaminu, jednakże mały promil Gości wymaga jasnych zasad i norm prawnych podczas swojego pobytu.
 3. .Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami ( przez „Zacisze” dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!